Hayashi H. et al., Biol. Pharm. Bull., 42, 552-556 (2019).

一覧に戻る